Sponsor strategiczny

Polska Grupa Energetyczna

Akredytacje medialne na sezon 2023/2024

  Dane osoby ubiegającej się o akredytację:

  Zdjęcie do identyfikatora* (maks 5 MB, format jpg)

  Oświadczam, że składając wniosek o akredytację, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spójnię Stargard Sportową S.A. z siedzibą w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 1, danych osobowych zawartych we wniosku oraz mojego wizerunku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia akredytacji. Poniżej znajduje się szczegółowa informacja o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
  - Spójnia Stargard Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Pierwszej Brygady nr 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000743056, posiadająca NIP 8542424189, REGON 381007225.
  2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest:
  - Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: rodo@spojniastargard.com
  3. Podstawy prawne i cele przetwarzania Pani/a danych osobowych:
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:
  a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
  b) dokonywania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowego Rejestru Długów lub zawarte w bazie danych Administratora,
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:
  a) związanym z realizacją usług oferowanych przez Administratora,
  b) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:
  a) realizacji zadań statutowych Administratora, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
  b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
  c) dochodzenia roszczeń i ich zabezpieczenia,
  d) organizowania konkursów oraz akcji marketingowych.
  5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:
  - banki, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną, biura informacji gospodarczej, jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych i podmioty, które są uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  7. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  8. Pani/a dane przechowywane będą przez okres:
  - dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) obsługi klientów ( reklamacje itp. ),
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( przepisy podatkowe i inne).
  - dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  - dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  9. Posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji usług oferowanych przez Administratora. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów marketingowych i handlowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.
  Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

  Wspierają nas:

  Skip to content