Sponsor strategiczny

Polska Grupa Energetyczna

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
KLUBU SPORTOWEGO „SPÓJNIA” STARGARD
27.10.2015r. godz. 18.00, drugi termin 18.30

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków KS „SPÓJNIA”
2. Powołanie Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KS „SPÓJNIA”.
a) wybór Przewodniczącego zebrania,
b) wybór członka Prezydium,
c) wybór Sekretarza i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Powołanie Komisji Mandatowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej
7. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków KS „SPÓJNIA” Stargard.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie projektu uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi KS „SPÓJNIA”.
10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
11. Głosowanie nad projektem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi KS „SPÓJNIA”.
12. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną głosowania nad projektem uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi KS „SPÓJNIA” Stargard.
13. Zgłaszanie kandydatur na wybór kandydatów na członków Zarządu.
14. Głosowanie na kandydatów na członków Zarządu.
15. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.
16. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
17. Głosowanie na kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
18. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
19. Zgłaszanie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
20. Głosowanie nad kandydatami na członków Sądu Koleżeńskiego.
21. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
22. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie.
23. Dyskusja w sprawie zmian w Statucie KS „SPÓJNIA”.
24. Dyskusja i wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Sportowego „SPÓJNIA” Stargard.

Wspierają nas:

Skip to content